Prepravný poriadok a Tarifa

Tibor Schnierer - Autobusová doprava, Brusno, Oremlaz 456/63 (ďalej len „Dopravca“), vydáva podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave tento

 

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1)       Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.

(2)       Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Tibor Schnierer- Autobusová doprava. Dopravca je zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici.

(3)       Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.

(4)       Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.

(5)       Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsadenie alebo výťažnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(6)       Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

(7)       Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú.

(8)       Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na. príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

 

 

 

ČI. 2

Rozsah autobusovej dopravy

(1)       Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

(2)       Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len "autobusová linka"), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku, pripadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, pripadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.

(3)       Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú.

(4)       Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava.

(5)       Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.

(6)       Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

(7)       Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

a)         diaľková autobusová doprava,

b)         prímestská autobusová doprava,

c)         osobitná pravidelná autobusová doprava,

 

a nepravidelnú autobusovú dopravu.

 

ČI. 3

Povinnosti dopravcu

(1)    Všeobecné povinnosti dopravcu sú

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činnosti ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad.

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou  osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

(2)   Dopravca je okrem všeobecných povinnosti dopravcu povinný

a) vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou po celý čas jej platnosti,

b) prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,

c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie vlastných spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej linke,

d) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla,

e) starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,

f) zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,

g) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,

h) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,

i) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

j) utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

k) označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,

I) trvalo zriadenú zastávku označiť a zabezpečiť, aby vodič pri preprave vyvolal názov zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá viac ako 5 minút, a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,

m) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch,

n) zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,

p) informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,

r) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy,

s) potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, na nácestnej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle dopravcu. To neplatí v mestskej autobusovej doprave.

(3)    Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je

a) povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu.

b) povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný lístok (spiatočný cestovný lístok v rekreačných spojoch a pod.),

c) oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom. Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

 

ČI. 4

Zmluva o preprave osôb

(1) V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka, a na povinne miestenkových spojoch zaplatením aj miestenky.

(2) Ak cestujúci platí cenu za prepravu s použitím časového cestovného lístka, k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde nastúpením do autobusu.

(3) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(4) V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (ČI. 1 ods. 5) voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.

(5) Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov. Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodičovi alebo inému oprávnenému členovi osádky autobusu, najskôr však päť minút pred odchodom autobusu.

(6) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

(7) V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

(8) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 

ČI. 5

Práva cestujúceho

(1) Cestujúci má právo

a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,

b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,

c) požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

d) na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

(2) Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo; toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

(3) Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

(4) Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky.

(5) Oprávnenie podľa odseku 4 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

(6) Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 4 alebo 5, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, pripadne poslednou prejdenou zastávkou.

(7) Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku, alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu včas.

(8) Ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má právo na zľavu z cestovného.

(9) Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

 

ČI. 6

Povinnosti cestujúceho

(1) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené

a)         prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

b)         pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),

c)         otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

d)         fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

e)         nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,

f)         zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

(2) Ďalej je cestujúci povinný

a)         poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b)         nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stoji a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,

c)         zaplatiť cestovné s použitím platidla alebo čipovej karty v primeranej hodnote a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie autobusu,

d) v prípade nefunkčnosti čítacieho zariadenia, alebo čipovej karty je cestujúci povinný zaplatiť za precestovaný úsek v hotovosti v  mene príslušného štátu, na území ktorého sa zastávka nachádza.

 

ČL 7

Osobitné práva niektorých cestujúcich

(1) Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.

(2) Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby sa postavil a uvoľnil miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

(3) Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú pohybovú schopnosť pohybu, umožní vodič prednostné, bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

(4) Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom môže zaujať len jedno miesto; kedy majú cestujúci právo na bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí, určuje tarifa.

 

ČL 8

Vylúčenie osôb z prepravy

(1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

(2) Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť

a)         osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku,

b)         osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku

(3) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

(4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, pripadne dovozného.

 

Čl. 9

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stoji na zastávke.

(2) Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak. aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

 

Čl. 10

Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

(1) Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným odznakom (ďalej len "oprávnená osoba").

(2) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, pripadne preukaz na zľavu cestovného.

(3) Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba zaplatiť cestovné a úhradu vo výške dvadsaťnásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Základné cestovné pre účely výpočtu uvedenej úhrady je základné cestovné z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.

(4) Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa ods. 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

ČI. 11

Preprava batožiny cestujúceho

(1) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, pripadne cestovným poriadkom.

(2) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, pripadne pod sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Za príručnú batožinu sa považuje batožina, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekročenia váhových, resp. rozmerových limitov určených tarifou dopravcu, neumožňujúcich jej prepravu bezplatne.

(3) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

(4) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

(5)       Z prepravy sú vylúčené

a)         veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b)         nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c)         veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d)         veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)         batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg

(6) Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky ceniny alebo peniaze.

(7) Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolesový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú, aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolesový detský kočík.

(8) Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

(9) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

(10)     Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

(11) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyži s 1 párom lyžiarskych palíc, pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky dopravcu.

(12) Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 cestovné batožiny; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.

(13) Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový' priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

(14) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní, alebo vykladaní batožiny primeranú pomoc.

(15) Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť, alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

(16) Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného, určuje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním, alebo odhadom.

(17) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

(18) Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

(19)     Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

(20) Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení strát a nálezov v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

(21) Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

(22) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

(23) Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, za základné dovozné, najviac však do výšky 331.- EUR za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

 

ČI. 12

Cestovné lístky, miestenky a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave

(1) V pravidelnej autobusovej preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou aj cestovné lístky, ktoré platia v určitom časovom období -časové cestovne lístky. Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.

(2) Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

(3) Z časového cestovného lístka musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

a)         druh časového cestovného lístka.

b)         doba platnosti,

c)         prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivá cesta, úsek linky a pod ),

d)         výška cestovného.

e)         názov organizácie, ktorá cestovný lístok vydala

(4) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavila.

(5) Časové (predplatné) cestovné lístky platia pre časové obdobie a cestovný úsek vyznačený na nich alebo na príslušných preukazoch; tarifa môže pre jednotlivé druhy časových lístkov určiť odchýlku.

(6) Žiacke cestovné lístky platia na diaľkových linkách len na vzdialenosť nad 100 km.

(7) Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Ak bol cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použiť iná osoba len ak o zmene cestujúceho informovala dopravcu.

(8) Časový cestovný lístok je neplatný,

a)         ak bol vydaný na podklade nesprávnych údajov,

b)         ak jeho údaje už nezodpovedajú skutočnosti,

c)         ak nebol riadne vyplnený alebo ak boli jeho údaje neoprávnene zmenené.

 d)        ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebne údaje, najmä pre poškodenie alebo zašpinenie,

e)         ak uplynula doba jeho platnosti,

f)         ak ho použila neoprávnená osoba.

(9) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,

a)         ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo

b)         ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie.

(10) Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného.

(11) Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi osobitným preukazom. Druhy a vzory preukazov na zľavu cestovného urči tarifa.

(12) Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného, dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie preukazu až na dobu jedného roka.

(13) Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť na nahliadnutie, prípadne na vyznačenie jeho použitia; ak ide o zľavnený cestovný lístok, predloží zároveň preukaz na zľavu cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov alebo inak nečitateľné.

(14) Cestovný lístok vydáva vodič a v niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných lístkov. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.

(15) Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu, a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch, pri ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre ďalšiu cestu len ak je voľné miesto na sedenie.

(16) Časový (predplatný) cestovný lístok je cestujúci povinný zaobstarať si vopred. V mimoriadnych prípadoch, ak má vodič podľa cestovného poriadku časový- priestor, môže tento predať aj v autobuse.

(17) Časové cestovné lístky vydáva dopravca na ľubovoľný cestovný úsek, vymedzený dvomi zastávkami, ktoré si cestujúci zvolí.

(18) Časový cestovný lístok vydaný dopravcom platí na linkách a spojoch dopravcu a na súbežných linkách a spojoch tých dopravcov, ktorí sú vyznačení na preukaze k nemu.

(19) Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku použitého spoja.

(20) Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

(21) Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný lístok na meno na povinne miestenkový spoj, náhradný cestovný lístok dopravca vydá.

(22) Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca určiť, že pri určitých spojoch treba alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z východiskovej alebo výnimočne z inej zastávky spoja. Náhradu za zabezpečenie miesta na sedenie vo vozidle určuje tarifa.

(23) Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov. Vodič miestenky nepredáva, pokiaľ tak neurčuje cestovný poriadok. Cestujúci si môže zakúpiť miestenku najskôr desať kalendárnych dní pred dátumom odchodu príslušného spoja z východiskovej zastávky. Pri vybraných a dopravcom vyhlásených spojoch je možné rezervovanie miesteniek, a to na telefonické alebo osobné vyžiadanie. Na jedno vyžiadanie možno rezervovať najviac štyri miestenky. Miestenky sa rezervujú najskôr desať kalendárnych dní a najneskôr dva kalendárne dni pred dátumom odchodu spoja z východiskovej zastávky. Rezervované miestenky treba kúpiť najneskôr v deň vyhlásený dopravcom.

(24) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca určil, že miesto treba zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak ho do tohto času neobsadí. Pokiaľ cestujúci nedodrží tento čas, ale dostaví sa k vozidlu ešte pred odchodom spoja podľa cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu zachované.

(25) Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.

(26) Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie hoci toto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku. Ak cestujúci uvoľnil miesto na sedenie cestujúcemu s osobitnými právami pri preprave (ČI. 6 ods. 2), vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku, na jeho požiadanie.

(27) Miesta, na ktoré sú predané miestenky dopravca vhodným spôsobom označí.

(28) Ak sa má prepravovať dieťa mladšie ako 15 rokov, cestujúci, ktorý do vozidla berie so sebou psa bez schránky alebo nezložený štvorkolesový detský kočík, musia sa tieto skutočnosti ohlásiť pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.

(29) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, alebo ak tak určí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny na prepravu, a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.

(30) Na každý kus cestovnej batožiny musí byť vydaný osobitný batožinový lístok.

(31) Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok iba ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom. Pri odovzdaní batožiny vodič batožinový lístok, prípadne jeho časť znehodnotí.

 

ČI. 13

Preprava autobusových zásielok

(1) Pri pravidelnej verejnej preprave osôb môžu sa prijať na prepravu zásielky, s ktorými sa osoby podávajúce ich na prepravu zároveň neprepravujú (autobusové zásielky).

(2) Autobusové zásielky musia vyhovovať podmienkam ustanoveným v ČI. 11 pre prijatie vecí ako batožiny s odchýlkou, že celková váha súčasne podávaných zásielok nie je obmedzená; na prepravu sa prijímajú, len pokiaľ je miesto vo vozidle a ak ich preprava neohrozuje bezpečnosť prevádzky.

(3) Autobusové zásielky sa prepravujú len zo zastávok a do zastávok tej istej autobusovej trate. Dopravca môže vylúčiť prepravu na niektorých tratiach alebo spojoch alebo ju obmedziť, najmä čo do váhy a rozmerov zásielok.

(4) Preprava autobusových zásielok sa neobjednáva. Prepravná zmluva vzniká prevzatím autobusovej zásielky na prepravu.

(5) Dokladom o prevzatí autobusovej zásielky na prepravu a o splnení prepravnej zmluvy je špeciálny prepravný doklad (prepravenka).

(6) Dovozné sa platí v hotovosti pri odovzdaní zásielky na prepravu. Sadzby dovozného určuje tarifa. Odosielateľ pri preberaní prepravenky je povinný sa presvedčiť, či výška dovozného v nej uvedená zodpovedá sume, ktorú zaplatil.

(7) Každý kus autobusovej zásielky musí byť riadne označený adresou prijímateľa i odosielateľa a zastávkou určenia podľa cestovného poriadku. Autobusová zásielka musí mať povahu otvorenej zásielky a jej obsah musí byť dopravcom ľahko skontrolovateľný.

(8) Odosielateľ je povinný zabezpečiť prevzatie zásielky prijímateľom v zastávke určenia priamo pri vozidle, a to ihneď pri jeho príchode. Dopravca vydá autobusovú zásielku v zastávke určenia osobe, ktorá sa o jej vydanie pri vozidle prihlásila. Dopravca nie je povinný preskúmavať oprávnenosť prijímateľa na odber zásielky. Prijímateľ je povinný na vyzvanie dopravcu preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

(9) Ak sa na zastávke určenia pri vozidle nikto o vydanie zásielky neprihlásil a odosielateľ nevylúčil náhradné doručenie, môže dopravca vydať zásielku osobe, ktorá má možnosť zásielku prijímateľovi doručiť, pokiaľ svoju totožnosť preukáže a je ochotná zásielku doručiť.

(10) Autobusové zásielky, ktoré sa podľa predchádzajúcich ustanovení neodobrali, je dopravca oprávnený zlikvidovať najskôr po uplynutí piatich kalendárnych dní po písomnom (telegraf, ďalekopis) upozornení odosielateľa o zamýšľanej likvidácii.

(11) Pre prepravu autobusových zásielok opakujúcich sa za rovnakých podmienok (napr. novín, filmov) môžu sa medzi dopravcom a prepravcom dohodnúť odchýlky od predchádzajúcich ustanovení.

 

ČI. 14

Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

(1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

(2) Cestovný lístok si cestujúci môže kúpiť najskôr 2 mesiace pred dňom začatia prepravy. Cestovný lístok je neprenosný. Podmienky stornovania cestovného lístka zistí cestujúci v predajnom mieste

(3) Cestujúci musí mať platný cestovný doklad.

(4) Pokyny týkajúce sa prezentácie cestujúcich a vybavovania batožín obdrží cestujúci s cestovným lístkom.

(5) Príručná batožina sa prepravuje zdarma.

(6) Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore.

(7) Jedna batožina nesmie presahovať váhu 25 kg.

(8) Každý kus batožiny musí byť označený menom a adresou cestujúceho.

(9) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

(10) Dovozné za batožinu - jeho základná sadzba - je stanovené v cenníku príslušnej medzinárodnej linky. Cenník je k nahliadnutiu v každom predpredajnom mieste.

(11) Dopravca za vybavenú prepravovanú batožinu uloženú mimo priestor cestujúceho (t.j. vo vyhradenom batožinovom priestore autobusu), ručí cestujúcemu, ktorý uhradil základnú sadzbu dovozného, v prípade jej poškodenia, resp. straty, do maximálnej súhrnnej výšky (za všetky batožiny prepravované vo vyhradenom batožinovom priestore) 331,- EUR.

 

Čl. 15

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

(1) Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

(2) Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

(3) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

(4) Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

(5) Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

(6) Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

 

Čl. 16

Nájdené veci

(1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

(2) Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

(3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne najneskôr do 30 dní po ich nájdení, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.

(4) Ak si vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

Čl. 17

Mimoriadne udalosti počas prepravy

(1) Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní

a)         poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b)         urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c)         urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

 

ČI. 18

Reklamácia

(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený

a)         v pravidelnej preprave osôb cestujúci,

b)         v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

(3) Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

(4) Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov,

a)         ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať;

b)         ak ide o odosielateľa autobusovej zásielky, odo dňa prevzatia zásielky na prepravu, a ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky;

c)         od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch

(5) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

 

ČI. 19

Záverečné ustanovenia

(1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

(2) Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1. 2. 2015.

(3) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

(4) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

Tibor Schnierer – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

vydáva

T A R I F U

AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

platnú pre prevádzku pravidelnej autobusovej dopravy osôb.

Platnosť od: 01.02.2015

 

OBSAH strana

Článok I.       Úvodné ustanovenia................................................................................................ 3

Článok II.      Druhy cestovných lístkov a ceny cestovného (dovozného)........................................ 3

Článok III.     Cestovné doklady.................................................................................................... 5

Článok IV.      Bezplatná preprava................................................................................................ 5

Článok V.       Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku............................................................... 5

Článok VI.       Výpočet cestovného ............................................................................................ 6

Článok VII.      Zásady používania cestovných lístkov na jednotlivú cestu...................................... 6

Článok VIII.     Zásady používania dovozných lístkov................................................................... 7

Článok IX.      Tarifné podmienky pri prerušení cesty ................................................................... 7

Článok X.       Tarifné podmienky pri náhradnej doprave............................................................... 7

Článok XI.       Postihy za porušenie prepravno - tarifných predpisov............................................ 8

Článok XII.      Reklamácie a odvolania....................................................................................... 8

Článok XIII.     Záverečné ustanovenia........................................................................................ 8

 

POUŽITÉ SKRATKY

JCL - jednosmerný cestovný lístok                               DL - dovozný lístok

ŤZP - ťažko zdravotne postihnutý                                

ŤZP-S - ťažko zdravotne postihnutý s nárokom na sprievodcu

DPH - daň z pridanej hodnoty

ŽSSK – Železničná spoločnosť Slovensko

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tarifa autobusovej dopravy (ďalej len „Tarifa") upravuje cenové vzťahy medzi spoločnosťou Tibor Schnierer – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA (ďalej len „Dopravca“) a cestujúcim.
 2. Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a zvierat vozidlami Dopravcu platia tieto prepravno-tarifné zásady:

 

 1. tarifa je neprestupná
 2. cestovné a dovozné sa platí vo vozidle
 3. tarifná sadzba je výkonová (kilometrická sadzba)
 4. tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných batožín, resp. zvierat)
 5. cestovné sa platí v hotovosti u vodiča
 • pod pojmom platný cestovný doklad sa rozumie výlučne platný cestovný lístok na jednu cestu papierový vydaný vodičom

 

Článok II.

Druhy cestovných lístkov a ceny cestovného (dovozného)

V autobusovej doprave sa vydávajú nasledovné druhy cestovných lístkov:

 1. Základný jednosmerný cestovný lístok
 2. Zľavnený jednosmerný cestovný lístok

 

 1. žiacky
 2. ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S
 3. občan nad 70 rokov veku
 1. Osobitný jednosmerný cestovný lístok

 

 1. dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
 1. Dovozný lístok

 

 

 

Sadzba cestovného je rozdelená do 28 tarifných sadzieb rozdelených podľa tarifnej vzdialenosti, a to:

Jednosmerný cestovný lístok  v EUR (vrátane DPH 20%)

           

km od

km do

cena 1

cena 2

cena 3

cena 4

0

5

0,70 €

0,60 €

0,30 €

0,60 €

6

10

0,80 €

0,60 €

0,30 €

0,60 €

11

13

0,90 €

0,60 €

0,30 €

0,60 €

14

16

1,00 €

0,70 €

0,30 €

0,60 €

17

20

1,20 €

0,80 €

0,30 €

0,60 €

21

24

1,40 €

1,00 €

0,30 €

0,60 €

25

30

1,60 €

1,10 €

0,70 €

0,60 €

31

34

2,00 €

1,40 €

0,70 €

0,60 €

35

40

2,20 €

1,50 €

0,70 €

0,60 €

41

45

2,40 €

1,80 €

0,70 €

0,60 €

46

50

2,60 €

1,90 €

0,70 €

0,60 €

51

55

2,90 €

2,00 €

1,00 €

0,60 €

56

60

3,00 €

2,20 €

1,00 €

0,60 €

61

70

3,50 €

2,50 €

1,00 €

0,60 €

71

80

4,20 €

3,00 €

1,30 €

0,60 €

81

90

4,50 €

3,30 €

1,30 €

0,60 €

91

100

4,70 €

3,50 €

1,30 €

0,60 €

101

111

4,90 €

3,60 €

1,70 €

0,60 €

112

120

5,30 €

3,90 €

1,70 €

0,60 €

121

129

5,60 €

4,20 €

2,00 €

0,60 €

130

139

6,00 €

4,40 €

2,00 €

0,60 €

140

149

6,50 €

4,80 €

2,30 €

0,60 €

150

159

6,90 €

5,20 €

2,30 €

0,60 €

160

169

7,40 €

5,50 €

2,30 €

0,60 €

170

179

7,70 €

5,70 €

2,60 €

0,60 €

180

189

8,10 €

6,10 €

2,60 €

0,60 €

190

200

8,60 €

6,30 €

3,00 €

0,60 €

nad 200

9,10 €

6,70 €

3,30 €

0,60 €

           

cena 1

základné cestovné

     

cena 2

žiak, študent

     

cena 2

ŤZP, sprievodca

     

cena 2

nad 70 rokov

     

cena 2

pes, iné zviera

     

cena 3

vodiaci pes, inval. vozík

   

cena 3

deti do 6 rokov

     

cena 4

dovozné

       

 

 

Článok III. Cestovné doklady

 1. Cestovný lístok

Cestujúci si môže zakúpiť cestovný lístok na jednu cestu.

Papierový cestovný lístok na jednu cestu sa predáva u vodiča autobusu a platí sa v hotovosti. Týmto spôsobom môže cestujúci zakúpiť u vodiča papierový cestovný lístok aj pre spolucestujúceho, resp. dovozný lístok.

 

Článok IV. Bezplatná preprava

 

1. Rozsah bezplatnej prepravy

 1. príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako 20 x 30 x 50 cm; batožina tvaru valca, ktorej dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm; batožina tvaru dosky, ktorej rozmery nepresahujú 5 x 80 x 100 cm; hmotnosť batožín súčasne nesmie presahovať 25 kg (pokiaľ sa prepravujú v priestore pre cestujúcich)

 

Článok V.

Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku

 1. Druhy zliav

 

 1. zľavy u JCL plateného v hotovosti u vodiča
 2. osobitné cestovné.
 1. Rozsah držiteľov zliav

 

 1. deti od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 2. žiaci základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu10)
 3. študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu10) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku
 4. ťažko zdravotne postihnuté osoby - držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S
 5. sprievodcovia ťažko zdravotne postihnutých osôb - držitelia preukazu ŤZP-S
 6. deti do dovŕšenia 6. roku veku
 7. občania nad 70 rokov veku.
   

4. Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle

4.1 Cestujúci preukazujú nárok na zľavu vodičovi autobusu, resp. pracovníkovi prepravno-tarifnej kontroly nasledovne:

 1. deti vo veku od 6 do 15 rokov

 

 • platným Preukazom pre dieťa do 15 rokov s fotografiou vydaným ŽSSK (DIEŤA -15)
 • platnou dopravnou kartou s fotografiou a dátumom narodenia vydanou niektorým dopravcom v rámci SR
 • platným cestovným pasom.

Pre poskytnutie zľavy môže oprávnená osoba dopravcu posúdiť vek dieťaťa z jeho výšky nepresahujúcej 140 cm. Meranie má len orientačný charakter. Pri výške nad 140 cm môže oprávnená osoba dopravcu trvať na predložení dokladu oprávňujúceho poskytnutie zľavy.

 

10) Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. žiaci a študenti vo veku od 15 do 26 rokov

 

 • platným Preukazom pre žiaka/študenta s fotografiou vydaným ŽSSK (ŽIAK/ŠTUDENT)
 • platnou International Student Identity Card s fotografiou vydanou školou
 • platnou dopravnou kartou s fotografiou a dátumom narodenia vydanou niektorým dopravcom v rámci SR.

Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné sa kontroluje vizuálna platnosť karty (validačná známka), alebo predtlačená platnosť karty.

 

 1. ťažko zdravotne postihnuté osoby

 

 • platným preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S.
 1. sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby - držiteľa preukazu ŤZP-S - splnenie podmienky preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu ŤZP-S týmto preukazom
 2. deti do 6 rokov veku

 

 • splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok ako sprevádzajúca osoba uplatňuje
 • ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na osobitné cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom s fotografiou overujúcim vek dieťaťa.

 

f)   občania nad 70 rokov veku

 • platným občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti
 • platnou Dopravnou kartou dopravcu s fotografiou (typ SENIOR 70)
 • platným Preukazom pre zákazníka s fotografiou vydaným ŽSSK (OBČAN 70+)
 • platným preukazom s fotografiou a dátumom narodenia vydaným niektorým dopravcom v rámci SR.
 1. Nárok na zľavu má cestujúci len za predpokladu, že splnil všetky podmienky stanovené v Článku V. Tarify. V opačnom prípade bude cestujúcemu vydaný cestovný lístok v základnej hodnote. Ak je možné uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz.

 

Článok VI.

Výpočet cestovného

 1. Tarifná vzdialenosť na výpočet cestovného sa určuje podľa kilometrických údajov uvedených v cestovnom poriadku.
 2. Cestovné sa vypočíta podľa príslušného tarifného pásma a tarifnej sadzby. Ak má nástupná a výstupná zastávka v cestovnom poriadku rovnaké kilometrické údaje (tarifnú vzdialenosť), vypočíta sa cestovné za najnižšiu tarifnú vzdialenosť.
 3. Pri predĺžení alebo skrátení linky z dôvodu vyhlásených obchádzok sa vypočíta tarifná vzdialenosť zodpovedajúca skutočne používanej dopravnej ceste. Cestovné uhradené pred zmenou tarifných vzdialeností platí po celú dobu platnosti cestovného lístka.

 

Článok VII.

Zásady používania cestovných lístkov na jednotlivú cestu

 1. Jednorazové cestovné lístky (ďalej JCL) sa predávajú v papierovej podobe u vodiča autobusu.
 2. JCL je možné zakúpiť si hotovostne - peniazmi.
 3. Cestujúci si môže zakúpiť cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu a len počas státia autobusu na zastávke.
 4. V záujme plynulosti prepravy si cestujúci vopred pripraví, pokiaľ je to možné, presnú čiastku k úhrade cestovného u vodiča. Pokiaľ tak neurobí a vodič autobusu nebude mať k dispozícii dostatočnú finančnú hotovosť na výdavok, o čom cestujúceho upozorní a cestujúci bude trvať na preprave, je vodič povinný prevziať bankovku vyššej hodnoty s tým, že cestujúcemu vydá potvrdenku na sumu prevyšujúcu platenú hodnotu. Po predložení potvrdenky na adrese uvedenej v dolnej časti potvrdenky obdrží cestujúci výdavok, a to najskôr 24 hodín po vykonanej platbe v autobuse.
 1. Cestujúci je povinný sa po zakúpení cestovného lístka presvedčiť, či mu bol vydaný cestovný lístok v druhu a v cene, ktoré požadoval a na ktorý mu vzniká v zmysle Tarify nárok.
 2. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj

v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inému oprávnenému pracovníkovi dopravcu.

 1. Neplatný cestovný lístok má revízor alebo iná oprávnená osoba dopravcu právo cestujúcemu odobrať (pokiaľ slúži ako dôkazový materiál).
 2. Platnosť JCL končí vystúpením cestujúceho z vozidla, v ktorom si JCL zakúpil.
 3. Cestovný lístok nie je možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený.

10.  Oprávnenosť použitia JCL zľavneného je cestujúci pri nákupe, ako i pri kontrole povinný preukázať tak, ako to stanovuje Článok V. ods. 4. Tarify.

 

Článok VIII.

Zásady používania dovozných lístkov

 1. Dovozné lístky (ďalej len „DL") sa predávajú v papierovej podobe u vodiča autobusu.
 2. DL je možné zakúpiť hotovostne - peniazmi..
 3. Cestujúci si môže DL zakúpiť výlučne pri nastupovaní do autobusu a len počas státia autobusu na zastávke.
 4. Za dovozné sa prepravuje:

 

 1. príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm,
 2. batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s priemerom väčším ako 10 cm,

c)  batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm, ktorých hmotnosť súčasne presahuje 25 kg,

 1. pes a spoločenské zviera s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) cestujúceho - držiteľa preukazu ŤZP (ŤZP-S),
 2. kočík.

 

 1. Ďalšie zásady používania dovozných lístkov sú totožné ako v Článku VII. Tarify.

 

Článok IX.

Tarifné podmienky pri prerušení cesty

 1. Pri prerušení cesty (vystúpenie z vozidla) zapríčinenom cestujúcim nemá cestujúci právo použiť CL zakúpený vo vozidle dopravcu, z ktorého vystúpil, v inom vozidle dopravcu.
 2. Pri prerušení dopravy zapríčinenom dopravcom má cestujúci právo na použitie CL za podmienok uvedených v Článku XIII. Tarify a v Prepravnom poriadku.

 

Článok X.

Tarifné podmienky pri náhradnej doprave

 1. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného (dovozného) a bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy.
 2. Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke musí dopravca včas a v dostatočnej miere vyhlásiť, a to ako súčasť dopravných opatrení.

 

 

Článok XI.

Postihy za porušenie prepravno - tarifných predpisov

1. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo nepreukáže nárok na zľavnené cestovné, je povinný zaplatiť Dopravcovi základné cestovné a sankčnú úhradu vo výške do stonásobku základného cestovného.

Rozpis sankčných úhrad:

 1. 25 € - zvýhodnená výška sankčnej úhrady - pri priamej úhrade oprávnenej osobe Dopravcu vo vozidle dopravcu, a to ihneď

- pri úhrade od 24 hodín pracovného dňa do 3 kalendárnych dní po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v sídle Dopravcu

 1. 35 € - zvýhodnená výška sankčnej úhrady - pri úhrade nad 3 kalendárne dni po dni zistenia porušenia  prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu do 30 kalendárnych dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v sídle Dopravcu

c) 40 € - najvyššia zákonom prípustná výška sankčnej úhrady - po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie sankčnej úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

 1. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu nemôže preukázať platným dovozným lístkom, je povinný zaplatiť dopravcovi základné dovozné13) a sankčnú úhradu vo výške 1 €.
 2. Tarifná vzdialenosť na výpočet základného cestovného sa určuje z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku spoja od miesta zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov cestujúcim.
 3. Cestujúci, ktorý znečistí vozidlo, je povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 20 €.
 4. Cestujúci, ktorý poškodí vozidlo, je povinný zaplatiť dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
 5. Cestujúci, ktorý svojim konaním znemožní ďalšiu prevádzku vozidla podľa cestovného poriadku, je povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 35 €.

 

Článok XII. Reklamácie a odvolania

 1. Odvolanie voči sankčnej úhrade je možné doručiť do 14 dní od dátumu zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu, a to písomnou formou poštou do sídla Dopravcu, pričom platba sa nerealizuje až do uzavretia odvolania.
 2. Odvolanie je možné podať a bude sa vybavovať len v prípade, ak platba sankčnej úhrady nebola realizovaná. Platba sankčnej úhrady sa hodnotí ako uznanie porušenia predpisov zo strany cestujúceho a prípadné odvolanie sa bude hodnotiť ako bezpredmetné.
 3. Odvolanie je oprávnený podať cestujúci, resp. jeho zástupca (na základe písomného splnomocnenia dotknutej osoby, príp. na základe rozhodnutia príslušného orgánu).

V prípade neplnoletého cestujúceho je odvolanie oprávnený podať jeho zákonný zástupca (rodič, resp. iná osoba na základe písomného splnomocnenia zákonného zástupcu, príp. na základe rozhodnutia príslušného orgánu).

 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tarifa je platná a účinná od 01.02.2015.