Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Autobusová doprava,Tibor Schnierer vydáva podla § 5 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky c.168/1996 Z.z. ocestnej doprave v znení nehorších predpisov a podla § 1,3 a
5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky c. 363/1996
Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave v znení neskorších
predpisov, tento prepravný poriadok verejnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Cl. I
Základné ustanovenia

(1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje
osoby,prírucnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, drobné domáce zvieratá a autobusové
zásielky.
(2) Dopravcom podla tohto prepravného poriadku je Autobusová doprava,Tibor Schnierer.
(3) Prepravou podla tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny
autobusových zásielok.
(4) Prevádzková povinnost dopravcu je povinnost vykonávat autobusovú dopravu v súlade
s dopravnou licenciou .
(5) Prepravná povinnost dopravcu je povinnost vykonat prepravu,aksú splnené podmienky
podla tohto prepravného poriadku a umožnujú to prepravné podmienky, najmä technický
stav, obsaditelnost alebo vytažitelnost vozidla a spôsobilost vodica, a nebránia tomu
príciny, ktoré nemožno odvrátit.
(6) Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých
autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a casy príchodov
jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach
prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých
spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zlavách z neho a o iných úhradách
a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.
(7) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a dalších
úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, psov a drobných domácich
zvierata s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby
uplatnujú.
(8) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokial sa tarifa vztahuje na
príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

Cl. II
Rozsah autobusovej dopravy

(1) Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca verejnú pravidelnú autobusovú
dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.
(2) Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb
ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred urcenej trase dopravnej cesty s
urcenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (dalej len "autobusová
linka"), ktorých dopravca prepravuje podla prepravného poriadku, cestovného poriadku,
prípadne tarify. Súcastou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava prírucnej batožiny,
prípadne aj cestovnej batožiny, psa, drobných domácich zvierat a autobusových zásielok.
(3) Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke
medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä dialková autobusová doprava,medzinárodná
autobusová doprava,prímestská autobusová doprava alebo na území obce mestská
autobusová doprava.
(4) Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu
v rozsahu:
a) dialková autobusová doprava,
b) prímestská autobusová doprava
c) medzinárodná autobusová doprava
d) osobitná pravidelná autobusová doprava.

Cl. III
Povinnosti dopravcu

(1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú
a) vykonávat autobusovú dopravu podla tohto prepravného poriadku,
b) zabezpecit v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich cinností dalšie
vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie
vozidiel a na starostlivost o osádkyvozidiel, o cestujúcich a o náklad,
c) byt poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a
cinnostou osádok vozidiel cestujúcim, odosielatelom, príjemcom vecí a tretím osobám.
(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:
a) vykonávat pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou po celý cas
jej platnosti,
b) prepravovat cestujúcich podla tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydat
cestujúcemu,ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
c) starat sa o bezpecnost, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny
d) starat sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli cisté, v riadnom technickom
stave, oznacené smerovými tabulami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým
císlom sedadla,
e) starat sa, aby priestor pre cestujúcich vcítane stúpadiel bol udržiavaný v cistote,
f) zabezpecit pocas jazdy vetranie vozidla,
g) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používat takým
spôsobom, aby nebolo na tarchu cestujúcim,
h) zretelne oznacit sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava urcitého okruhu osôb,
i) postarat sa o bezpecnost a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpeceni
prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú úcastníkmi dopravnej nehody,
j) vytvárat podmienky, ktoré umožnujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo
postihnutých osôb a zvýšit pohodlie prepravy starých ludí a matiek s malými detmi,
k) oznacit každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a
cielovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,
l) zabezpecit zverejnenie a prístupnost tohoto prepravného poriadku, cestovného
poriadku a tarify, ako aj dalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre
cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podla možnosti aj na zastávkach a v
autobusoch,
m) zabezpecit na všetkých zastávkach autobusovej linky jej oznacenie a názov zastávky,
císlo alebo iné oznacenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých
spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavat,
n) udržiavat vlastné zastávky, cakárne a prístrešky pre cestujúcich a dalšie priestory a
zariadenia urcené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v cistote,
o) informovat vhodným spôsobom verejnost o zrušení autobusovej linky alebo o zmene
jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na
autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak
ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje neodkladne, len co sa o
nich dozvie,
p) zabezpecit, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli
cestujúcim potrebnéinformácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a
povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode
spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný
druh dopravy,
r) potvrdit v cielovej zastávke na požiadanie cestujúceho dlžku meškania spoja, ak spoj
meškal viac ako
20 minút; ak spoj nešiel vôbec, vydat o tom potvrdenie na východiskovej zastávke,
nácestnej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle dopravcu,
s) Ak u cestujúceho vznikne pocas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci
nie je schopný sám vyhladat lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z
vozidla.
(3) Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je
a) povinný prednostne prijat na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej
cestovný poriadok zabezpecuje prednostnú prepravu,
b) povinný prednostne prijat na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný
cestovný lístok
c) oprávnený prednostne prijat cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné
prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do
ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom.
Toto ustanovenie neplatí v prípadoch vybraných liniek a spojov so zavedeným systémom
nácestného miestenkovania.
d) povinný prednostne prijat na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse
vyhradené miesto (osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi - držitelia
preukazov ZTP a ZTP-S a pod.).
Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

Cl. IV
Zmluva o preprave osôb

(1) V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne
zaplatením cestovného lístka, a na povinne miestenkových spojoch zaplatením aj
miestenky.
(2) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do
miesta urcenia riadne a vcas.
(3) V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnost voci každému
cestujúcemu, ktorý sa chce prepravit do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v case
odchodu autobusu podla cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpit do
autobusu.
(4) Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnost voci cestujúcim
s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov.
Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijat na prepravu, ak
autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné
vodicovi alebo inému oprávnenému clenovi osádky autobusu, najskôr však pät minút
pred odchodom autobusu.

Cl. V
Práva cestujúceho

(1) Cestujúci má právo
a) na bezpecnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný
lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu prírucnej batožiny, a ak to umožnujú prepravné podmienky alebo zmluva
o preprave osôb, aj cestovnej batožiny, psa a drobných domácich zvierat tým istým
autobusom,
c) požadovat od osádky autobusu alebo od dispecera potrebné informácie týkajúce sa
podmienok jeho prepravy,
d) na miesto podla miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na
prepravu najneskôr pät minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky .
(2) Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložit po jednom mieste na sedenie pre
seba a pre dalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zakupuje
cestovný lístok mimo vozidla, musí mat platný cestovný lístok aj pre dalšieho
cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil cast odevu alebo
iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihned uvolnit.
Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil,stráca nan právo; toto
ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.
(3) Ak sa niektorý spoj neuskutocní podla cestovného poriadku alebo ak sa preprava na
nom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú
prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky,
prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý den,
cestujúci má právo na bezplatnú prepravu spät do východiskovej zastávky.
(4) Oprávnenie podla odseku 3 môže cestujúci využit len v den, na ktorý bol cestovný
lístek vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cielovej, prípadne spät do východiskovej
zastávky prepravit v tento den, je povinný si vyžiadat o tom písomné potvrdenie
dopravcu, ktoré ho oprávnuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci den.
(5) Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokoncenia zacatej cesty prepravil spät do
východiskovej zastávky podla odseku 4 alebo 5, má právo len na vrátenie zaplateného
cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má
právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek
medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne
poslednou prejdenou zastávkou.
(6) Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie
zaplateného cestovného alebo casti zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od
prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutocnil podla cestovného poriadku (meškanie
spoja v prímestskej doprave dlhšie ako 60 minút, v dialkovej doprave dlhšie ako 120
minút), alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpecilo vo vozidle miesto
na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu vcas.
(7) Škodu, vzniknutú cestujúcemu, resp. objednávatelovi prepravy osôb tým, že preprava
nebola vykonaná vcas (meškanie zavinené dopravcom v prímestskej doprave dlhšie ako
60 minút, v dialkovej doprave dlhšie ako 120 minút), resp. tým, že sa neuskutocnila, je
dopravca povinný nahradit, najviac však do výšky ceny, zaplatenej dopravcovi za
prepravný výkon (§ 763 ods. 2 a 3 Obcianskeho zákonníka).
(8) Ak cestujúcemu vznikne pocas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na prírucnej
batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou
povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za nu dopravca podla ustanovení
obcianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných
prostriedkov (§ 427 až 431).

Cl. VI
Povinnosti cestujúceho

(1) Cestujúci je povinný správat sa tak, aby nenarúšal bezpecnú, pokojnú a pohodlnú
prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace
cestujúcim, neznecistoval autobus a priestory dopravcu urcené cestujúcim a neobtažoval
ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené :
a) prihovárat sa vodicovi pocas jazdy,
b) pískat, spievat, hlucno sa správat alebo hrat na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež
púštat reprodukovanú hudbu a rec),
c) fajcit vo vozidle a v zariadeniach urcených pre potrebu cestujúcich,
d) nastupovat do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodic vyhlásil za obsadené,
e) zdržiavat sa v priestore vyhradenom pre vodica.
(2) Dalej je cestujúci povinný
a) poslúchnut pokyny a príkazy clena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispecera,
ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpecnosti a bezpecnosti ostatných cestujúcich alebo
bezpecnosti a plynulosti cestnejpremávky,
b) nastupovat do autobusu a vystupovat z neho iba na zastávkach a ked autobus stojí a
vodic alebo iný clen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovat a vystupovat mimo
zastávky možno iba na pokyn vodica alebo iného clena osádky autobusu,
c) zaplatit cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodica alebo
iného clena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázat platným cestovným lístkom a
zaplatit úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázat platným cestovným lístkom alebo
osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, jako aj dalšie úhrady podla tarify
za poškodenie alebo za znecistenie autobusu,

Cl. VII
Osobitné práva niektorých cestujúcich

(1) Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi
(držitelia preukazov ZTP a ZTP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže
plnit funkci sprievodcu aj špeciálne cvicený pes. Pre osoby ciastocne pohybovo imobilné
(s obmezenou pohybovou schopnostou) je v autobuse prímestskej dopravy vyhradené
sedadlo c. 4, ktoré je príslušne oznacené (piktogramom). Osoby telesne postihnuté,
splnajúce ostatné uvedené kritériá majú vo vozidle vyhradené sedadlá c. 11. a c. 12.
Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s
obmedzenou pohyblivostou, pokial tieto sedadlá nie sú obsadené telesne postihnutými.
Osoby zrakovo postihnuté, doprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené sedadlá c. 1. a
2. Pri preprave viacerých osôb splnajúcich kritéria tohto ods. je vodic oprávnený požiadat
cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvolnil miesto na sedenie. Toto
ustanovenie sa primerane vztahuje aj na dialkové linky.
(2) Dopravca je povinný zabezpecit, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri
preprave boli v každom vozidle vyhradené a zretelne oznacené najmenej dve miesta na
sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich
vyhradených miest, vodic je oprávnený požiadat cestujúceho, ktorému osobitné práva
neprislúchajú, aby sa postavil a uvolnil miesto na sedenie. Vodic tak koná so
zretelom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o
preprave osôb.
(3) Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodicovi, že má
obmedzenú schopnost pohybu, umožní vodic prednostné, bezpecné nastúpenie a
vystúpenie.
(4) Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie
je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne
prepravovaným dietatom môže zaujat len jedno miesto; kedy majú cestujúci právo na
bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí, urcuje tarifa pre dialkové linky.
(5) Držitela preukazu ZTP – S môže sprevádzat len dospelá osoba po dovršení 18. rokov.
V prípade nevidomého cestujúceho môže sprevádzat aj vodiaci pes, alebo dieta po
dovršení 6.rokov.

Cl. VIII
Vylúcenie osôb z prepravy

(1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúcit osoby, ktoré sú zjavne
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu,
mimoriadne znecistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byt cestujúcim na tarchu.
(2) Vodic alebo iný clen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy dalej
vylúcit
a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnost zaplatit cestovné,
prípadne prirážku a úhradu podla tohto prepravného poriadku,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpecnost premávky, svoju vlastnú alebo ostatných
cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú
ustanovenia prepravného poriadku.
(3) Vylúcenie z prepravy po zacatí cesty treba uskutocnit tak, aby sa neohrozilo zdravie
alebo bezpecnost osoby vylucovanej z prepravy. Vylúcit z prepravy osobu mladšiu ako 15
rokov mimo obvodu obce je neprípustné.
(4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúcený neprávom, má právo na vrátenie cestovného,
prípadne dovozného.

Cl. IX
Vztahy cestujúceho a clenov osádky autobusu

(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatnujú cestujúci voci
osádke autobusu disciplinovane, a v case, ked autobus stojí na zastávke.
(2) Clenovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k
narušeniu pokojnej prepravy.

Cl. X
Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

(1) Kontrolu cestovných lístkov a DK je oprávnený vykonat vodic, iný clen osádky
autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným odznakom (dalej len
"oprávnená osoba").
(2) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykolvek pocas prepravy alebo v
okamihu vystúpenia z vozidla predložit na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukaz
na zlavu cestovného.
(3) Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom alebo DK, uloží
oprávnená osoba zaplatit cestovné a úhradu vo výške dvadsatnásobku základného
cestovného bez príplatkov a zliav.Základné cestovné pre úcely výpoctu uvedenej úhrady
je základné cestovné z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu
zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.
(4) Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatit sumy podla ods. 3, je povinný
preukázat sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie
cestovného a úhrady. Zároven stráca právo na prepravu a môže byt z prepravy vylúcený.
Vylúcením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnost
cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatit.

Cl. XI
Preprava batožiny cestujúceho

(1) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca bud spolocne s cestujúcim a pod
jeho dohladom (prírucná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za
podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným
poriadkom.
(2) Prírucná batožina sa prepravuje spolocne s cestujúcim, pod jeho dohladom a na jeho
zodpovednost v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba v
prípade, ak neohrozuje bezpecnost,nestažuje výkon služby vodica a neobmezuje
nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpecnost alebo pohodlie
cestujúcich, batožina sa musí uložit podla pokynov vodica. Prírucná batožina sa
prepravuje bezplatne.
(3) Cestovná batožina sa prepravuje v zásade oddelene od cestujúceho. Za oddelenú
prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste urcenom dopravcom alebo
pokynom vodica mimo priestoru vozidla, urceného na prepravu cestujúcich alebo v tomto
priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnost na svoju batožinu dohliadat.
Cestovná batožina sa prepravuje za dovozné v súlade s príslušnými ustanoveniami
uvedenými v tomto prepravnom poriadku a v tarife dopravcu. Za cestovnú batožinu sa
považuje aj batožina prepravovaná v prímestskej doprave spolocne s cestujúcim a pod
jeho dohladom, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekrocenia váhových, resp.
rozmerových limitov urcených tarifou dopravcu, neumožnujúcich jej prepravu bezplatne.
(4) Cestujúci má právo vziat so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhladom na ich objem,
úpravu, dlžku alebo váhu možno rýchlo a bez tažkostí naložit a umiestnit vo vozidle
alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokial sú splnené osobitné
podmienky ustanovené pre ich prepravu.

(5) Z prepravy sú vylúcené

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre
prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohrozit bezpecnost prevádzky alebo poškodit, prípadne znecistit
cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhladom a pod., by mohli byt cestujúcim
na tarchu,
e) batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg
(6) Ako batožinu môže vziat cestujúci so sebou do autobusu, pokial to obsadenie
autobusu na linke dovoluje, štvorkolieskový detský kocík. Na prepravu sú pripustené iba
kocíky s dietatom; pokial to prevádzkové pomery na trati dovolujú, aj kocíky prázdne.
Cestujúci s detským kocíkom môže nastúpit do vozidla len s vedomím vodica. V autobuse
sa smie prepravovat iba jeden štvorkolieskový detský kocík.
(7) Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziat so sebou do vozidla zároven
so zbranou primerané množstvo nábojov, pokial sú uložené v opaskoch na náboje, v
polovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.
(8) Ako batožinu môže cestujúci vziat so sebou drobné domáce zvieratá, pokial tomu
nebránia osobitnépredpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na tarchu, neohrozujú ich
zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s
nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave
batožín. Tarifa urcuje, kedy sa za prepravu zvierata platí dovozné.
(9) Za prepravu psov sa v súlade s Tarifou dopravcu stanovuje zlavnené cestovné. Pes
umiestnený vo vhodnej schránke (napr. klietka, špeciálny obal, špeciálna taška a pod.) s
nepriepustným dnom sa prepravuje za cenu dovozného stanoveného dopravcom.
(10) Bez schránky možno vziat do autobusu psa, ktorý má bezpecný náhubok a drží sa na
krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovat najviac jeden pes bez schránky. V
case zvýšených nárokov na prepravu môže vodic prepravu psa bez schránky odmietnut.
Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevztahuje na psov sprevádzajúcich
nevidomé osoby.
(11) Ako batožinu môže cestujúci vziat so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych
palíc, snowboard (za podmienky že budú zabalené v príslušnom obale), 1 bicykel, pokial
to umožnujú prevádzkové podmienky dopravcu.
(12) Cestujúci môže vziat so sebou do vozidla najviac 3 cestovné batožiny; mimo casu
zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodica vziat so sebou ešte
dalšie batožiny.
(13) Vodic urcí, ci sa batožina prepraví ako prírucná batožina alebo ako cestovná
batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodic urcí ako miesto prepravy
batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozornit na osobitnú povahu
batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s nou urcitým spôsobom
zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v urcitej polohe.
(14) Cestovnú batožinu do batožinového priestoru ukladá zásadne vodic za pomoci
cestujúceho. Vyberat batožinu z tohto priestoru môže len vodic, v krajnom prípade v
spolupráci s cestujúcim.

(15) Dovozné za batožinu prepravovanú v prímestskej doprave:

a) batožina v prímestskej doprave sa prepravuje zásadne spolocne s cestujúcim,
b) dovozné za batožinu, ktorej :
hmotnost presahuje 25 kg,
rozmery sú väcšie ako 20 x 30 x 50 cm
tvar valca presahuje dlžku 150 cm a priemer 10 cm,
tvar dosky presahuje rozmery 80 x 100 cm
je urcené tarifou dopravcu a to sadzbami podla kilometrických vzdialeností.
c) batožina, za ktorú cestujúci v prímestskej doprave zaplatí dovozné z titulu prekrocenia
uvedených váhových alebo rozmerových limitov, sa neoznacuje batožinovým lístkom.
Potvrdenie o zaplatení dovozného vydá cestujúcemu vodic zo strojceka na vydávanie
cestovných lístkov, v hodnote dovozného stanoveného tarifou dopravcu.
(16) Dovozné za batožinu prepravovanú v dialkovej doprave: v batožinovom priestore,
resp. za batožinu,ktorej
a) hmotnost presahuje 25 kg,
b) rozmery sú väcšie ako 20 x 30 x 50 cm
c) tvar valca presahuje dlžku 150 cm a priemer 10 cm,
d) tvar dosky presahuje rozmery 80 x 100 cm
je urcené tarifou dopravcu a jeho základná sadzba je 0,50 € za každý kus prepravovanej
batožiny.
Potvrdenie o zaplatení dovozného vydá cestujúcemu vodic zo strojceka na vydávanie
cestovných lístkov, v hodnote dovozného stanoveného tarifou dopravcu.
(17) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri
skoncení prepravyhlásit sa ihned o jej vydanie.
(18) Ak vodic má pochybnosti o tom, ci batožina cestujúceho splna podmienky
stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedcit sa v prítomnosti
cestujúceho o ich povahe a obsahu.
(19) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že
veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúcené, cestujúci je ich
povinný z autobusu odstránit. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny
zabezpecí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho
vylúcit z dalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.
Oprávnenou osobou je vodic autobusu.
(20) Ak vodic zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému
zamestnancovi dopravcu a zabezpecí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení
strát a nálezov v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
(21) Za stratu alebo odcudzenie prírucnej batožiny, ako aj cestovnej batožiny
prepravovanej v prímestskej doprave spolocne s cestujúcim a pod jeho dohladom,
dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Obcianskeho zákonníka.
(22) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine
prepravovanej oddelene od cestujúceho v case od jej prevzatia do jej vydania po skoncení
prepravycestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnostou batožiny, jej obalu
alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnostou, ktorú dopravca nemohol
odvrátit, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodica na potrebu osobitného nakladania s
batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu,
ktorá vznikla na opustenej batožine.
(23) Pri strate alebo znicení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od
cestujúceho je dopravca povinný nahradit cenu, ktorú mala stratená alebo znicená
batožina v case, ked bola prevzatá na prepravu, za základné dovozné, najviac však do
výšky 10 000.- Sk za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášat dovozné, ktoré
cestujúci zaplatil za straženu alebo znicenú cestovnú batožinu.

Cl. XII
Cestovné lístky, miestenky s CL

a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave
(1) V pravidelnej autobusovej preprave sa vydávajú cestovné lístky pre jednotlivú cestu za
podmienok urcených tarifou dopravcu.
(2) Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byt zrejmá výška cestovného a údaje
umožnujúce podla povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho využitia.
(3) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na den, úsek a spoj, pre ktorý ho vodic alebo
výdajna vystavila.
(4) Žiaci a študenti využívajúci jednosmerné zlavnené cestovné lístky na jednotlivú cestu
musia mat vystavený Preukaz spolocnosti Blaguss Slovakia pre žiaka a študenta na
jednotlivú cestu (dalej len Preukaz ). Pri kúpe cestovného lístka i pri nástupe do autobusu
je držitel povinný sa týmto dokladom preukázat.
(5) Preukazy sa vystavujú v predajných miestach spolocnosti Blaguss Slovakia po
predložení potvrdenia zo školy, ktoré musí obsahovat meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, školu, ktorú navštevuje. Na základe potvrdenia pokladne žiakovi,
študentovi sa vydá preukaz, kde mu budú napersonifikované údaje a doba platnosti
zlavy. Preukaz je neprenosný.
(6) Poplatky za vydanie preukazu sú stanovené podla platného
cenníka služieb a inkasované sú pri jeho vydaní.
(7) Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpit cestovný lístok inej osobe. Ak
bol cestovný lístok, preukaz vydaný na meno, môže tento využit iná osoba, len ak o
zmene informovala dopravcu a dopravca vykonal zmenu.
(8) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,
a) ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo
b) ak cestujúci nedodržal podmienky urcené pre jeho využitie.
(9) Zlavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na
zlavu cestovného. Druhy preukazov urcuje tarifa dopravcu.
(10) Ak vodic autobusu usúdi, že vek prepravovaného dietata, na ktoré sa uplatnuje nárok
na zlavu zo základného cestovného, nie je možné urcit z jeho fyzického vzhladu,
prepravovanému dietatu nárok na zlavu vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne
preukáže dokladom napr. preukaz dietata na preukázanie veku dietata alebo dopravná
karta vydané dopravcom, kartou zdravotného poistenia, obcianskym preukazom, pasom a
podobne.
(11) Právo na zlavu cestovného preukazuje cestujúci vodicovi osobitným preukazom.
(12) Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zlavy
cestovného, je oprávnený požadovat od žiadatela dalšie doklady; pokial sa právo na zlavu
nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zlavy odopriet. Ak cestujúci hrubo alebo
opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zlavy
cestovného, dopravca mu môže odmietnut potvrdenie preukazu až na dobu jedného
roka.
(13) Cestujúci musí mat pri sebe platný cestovný lístok po celý cas prepravy i v okamihu
vystúpenia zvozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je
povinný ho ihned a bezvyzvania predložit na nahliadnutie, prípadne na vyznacenie jeho
využitia; ak ide o zlavnený cestovný lístok, predloží zároven preukaz na zlavu
cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladat na nahliadnutie zložené alebo vložené
do nepriehladných obalov alebo inak necitatelné.
(14) Cestovný lístok vydáva vodic . Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného
cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpit cestovný lístok u vodica.
(15) Cestujúci, ktorý v ceste pokracuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má
platný cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarat cestovný lístok na dalšiu
cestu, a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch, pri
ktorých je vylúcená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre
dalšiu cestu, len ak je volné miesto na sedenie.
(16) Cestovný lístok sa môže vydat len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom
poriadku využitého spoja.
(17) Výška cestovného vyznacená na cestovnom lístku musí súhlasit s cenou
zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedcit sa pri preberaní cestovného
lístka, ci mu bol vydaný podla jeho údajov, najmä ci zaplatené cestovné zodpovedá cene
vyznacenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie
zretel.
(18) Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje.
(19) Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca urcit, že pri urcitých spojoch
treba alebo je možné vopred si zabezpecit miesto na sedenie zakúpením miestenky z
východiskovej zastávky spoja. Miestenku je možné predat len spolu s cestovným lístkom
(dalej len „miestenka s CL“). Náhradu za zabezpecenie miesta na sedenie vo vozidle
urcuje tarifa.
(20) Miestenky s CL sa predávajú vo vybraných pokladniach cestovných lístkov. Vodic
miestenky s CL nepredáva, pokial tak neurcuje cestovný poriadok. Cestujúci si môže
zakúpit miestenku s CL vopred, termín zacatia a ukoncenia predpredaja si urcuje
príslušný dopravca. Pri vybraných a dopravcom vyhlásených spojoch je možné
rezervovanie miesteniek s CL a to na telefonické alebo osobné vyžiadanie. Rezervované
miestenky s CL treba kúpit na základe termínu vyhláseného dopravcom.
(21) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí do odchodu
spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca urcil, že miesto treba
zaujat do urcitého casu pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak
ho do tohto casu neobsadí. Pokial cestujúci nedodrží tento cas, ale dostaví sa k vozidlu
ešte pred odchodom spoja podla cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu
zachované.
(22) Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpecilo vo vozidle miesto na
sedenie, vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.
(23) Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie hoci toto bolo
volné, alebo ak preruší cestu, dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku. Ak
cestujúci uvolnil miesto na sedenie cestujúcemu s osobitnými právami pri preprave (Cl. 7
ods. 2), vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku, na jeho požiadanie.
(24) Miesta, na ktoré sú predané miestenky s CL dopravca môže vhodným spôsobom
oznacit.
(25) Ak sa má prepravovat dieta mladšie ako 15 rokov, cestujúci, ktorý do vozidla berie
so sebou psa bez schránky alebo nezložený štvorkolieskový detský kocík, musia sa tieto
skutocnosti ohlásit pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.
(26) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina za ktorú sa podla tarify platí
dovozné, alebo ak tak urcí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí
batožiny na prepravu.
(27) Na každý kus cestovnej batožiny musí byt vydaný osobitný batožinový lístok.
(28) Vodic, alebo iný clen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu.

Cl. XIII
Preprava autobusových zásielok

(1) Pri pravidelnej verejnej preprave osôb môžu sa prijat na prepravu zásielky, s ktorými
sa osoby podávajúce ich na prepravu zároven neprepravujú (autobusové zásielky).
(2) Autobusové zásielky musia vyhovovat podmienkam ustanoveným v Cl.XI pre prijatie
vecí ako batožiny s odchýlkou, že celková váha súcasne podávaných zásielok nie je
obmedzená; na prepravu sa prijímajú, len pokial je miesto vo vozidle a ak ich preprava
neohrozuje bezpecnost prevádzky.
(3) Autobusové zásielky sa prepravujú len zo zastávok a do zastávok tej istej autobusovej
linky. Dopravca môže vylúcit prepravu na niektorých tratiach alebo spojoch alebo ju
obmedzit, najmä co do váhy a rozmerov zásielok.
(4) Preprava autobusových zásielok sa neobjednáva. Prepravná zmluva vzniká prevzatím
autobusovej zásielky na prepravu.
(5) Dokladom o prevzatí autobusovej zásielky na prepravu a o splnení prepravnej zmluvy
je špeciálny prepravný doklad (prepravenka).
(6) Dovozné sa platí v hotovosti pri odovzdaní zásielky na prepravu. Sadzby dovozného
urcuje tarifa. Odosielatel pri preberaní prepravenky je povinný sa presvedcit, ci výška
dovozného v nej uvedená zodpovedá sume, ktorú zaplatil.
(7) Každý kus autobusovej zásielky musí byt riadne oznacený adresou prijímatela i
odosielatela a zastávkou urcenia podla cestovného poriadku. Autobusová zásielka musí
mat povahu otvorenej zásielky a jej obsah musí byt dopravcom lahko skontrolovatelný.
(8) Odosielatel je povinný zabezpecit prevzatie zásielky prijímatelom v zastávke urcenia
priamo pri vozidle, a to ihned pri jeho príchode. Dopravca vydá autobusovú zásielku v
zastávke urcenia osobe, ktorá sa o jej vydanie pri vozidle prihlásila. Dopravca nie je
povinný preskúmavat oprávnenost prijímatela na odber zásielky. Prijímatel je povinný na
vyzvanie dopravcu preukázat svoju totožnost obcianskym preukazom.
(9) Ak sa na zastávke urcenia pri vozidle nikto o vydanie zásielky neprihlásil a odosielatel
nevylúcil náhradné dorucenie, môže dopravca vydat zásielku osobe, ktorá má možnost
zásielku prijímatelovi dorucit, pokial svoju totožnost preukáže a je ochotná zásielku
dorucit.
(10) Autobusové zásielky, ktoré sa podla predchádzajúcich ustanovení neodobrali, je
dopravca oprávnený zlikvidovat po uplynutí piatich kalendárnych dní.
(11) Pre prepravu autobusových zásielok opakujúcich sa za rovnakých podmienok (napr.
novín, filmov) môžu sa medzi dopravcom a prepravcom dohodnút odchýlky od
predchádzajúcich ustanovení.

Cl. XIV
Nájdené veci

(1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu
odovzdá vodic alebo iný clen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.
(2) Ak je medzi nájdenými vecami obciansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je
povinný zabezpecit jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti
potvrdeniu.
(3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne najneskôr do 30 dní po ich nájdení je povinná
zaplatit poplatok v zmysle stanoveného cenníka dopravcom.
(4) Ak si vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dna, kedy boli nájdené, odovzdá ich
dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podla § 135 ods. 1
Obcianskeho zákonníka.

Cl. XV
Mimoriadne udalosti pocas prepravy

(1) Clenovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu,
úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti pocas
prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo
iných osôb povinní
a) poskytnút podla svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú
pomoc a bezodkladne privolat odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobit vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalostou nebola ohrozená bezpecnost
cestnej premávky,
c) urobit potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou
udalostou.
(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalostou ohrozené, sú povinní
pomáhat clenom osádky vozidla pri konaní podla ods. 1.

Cl. XVI
Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednost z prepravy osôb

(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatnit
u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na
batožinách prepravovaných spolocne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe;
toto právo sa môže uplatnit priamo na súde.
(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je
oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v pravidelnej
preprave osôb cestujúci. Ak reklamuje ten, kto nie je podla predchádzajúcej vety na
reklamáciu oprávnený, musí pripojit písomný súhlas oprávneného.
(3) Ak cestujúci uplatnuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V
reklamácii musí oprávnený vymedzit svoje požiadavky a strucne ich zdôvodnit. Dalej musí
pripojit doklady osvedcujúce oprávnenost jeho nároku a správnost výšky požadovanej
sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej
zápisnice.
(4) Oprávnený musí uplatnit právo u dopravcu bez zbytocného odkladu
a) ak ide o odosielatela autobusovej zásielky, odo dna prevzatia zásielky na prepravu, a
ak ide o prijímatela, odo dna vydania zásielky, najneskoršie do štyroch dní,
c) o udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch, najneskoršie do šiestich
mesiacov.
(5) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihned vyzve
reklamujúceho na jej doplnenie a urcí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa
reklamácia doplní v urcenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.
(6) Škodu, vzniknutú cestujúcemu pri pravidelnej preprave osôb tým, že preprava nebola
vykonaná vcas (meškanie zavinené dopravcom v prímestskej doprave dlhšie ako 60
minút, v dialkovej doprave a v medzinárodnej doprave dlhšie ako 120 minút), resp. tým,
že sa neuskutocnila, je dopravca pri splnení podmienok uvedených v ods. 1 až 5 tohto
clánku, povinný nahradit, najviac však do výšky cestovného, zaplateného dopravcovi (§
763 ods. 1 a 3Obcianskeho zákonníka).
(7) Dopravca , resp. predajca cestovných lístkov vráti zaplatené cestovné, alebo jeho cast
za nevyužitý cestovný lístok pre jednotlivú jazdu, v súlade s podmienkami urcenými v
Tarife pravidelnej autobusovej dopravy (dalej len Tarifa), resp. v súlade s podmienkami
predaja cestovných lístkov. Vrátenie zaplateného cestovného, alebo jeho casti je možné v
prípade prerušenia spoja z prevádzkových dôvodov a v prípade meškania spoja
zavineného dopravcom (v prímestskej doprave dlhšieho ako 60 minút, v dialkovej
doprave a v medzinárodnej doprave dlhšieho ako 120 minút). Ak cestujúci nemôže
uplatnit vrátenie cestovného lístka v rámci podmienok urcených dopravcom (cas a miesto
vrátenia) musí nárok na vrátenie cestovného lístka uplatnovat priamo u príslušného
dopravcu.
(8) Z ceny cestovného lístka, ktorá má byt vrátená sa úctuje zrážka - storno poplatok v
súlades podmínkami predaja CL.

Cl. XVII
Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

(1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich clánkov primerane,
pokial v tomto clánku nie je stanovené inak.
(2) Cestovný lístok je neprenosný, je platný na konkrétny den a spoj. Podmienky
stornovania cestovného lístka budú cestujúcemu na požiadanie oznámené v predajnom
mieste.
(3) Cestujúci je povinný mat platný cestovný doklad.
(4) Prírucná batožina sa prepravuje zdarma.
(5) Je dovolené prepravovat najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a dalšia batožina sa
prevezme na prepravu iba v prípade volného miesta v batožinovom priestore.
(6) Jedna batožina nesmie presahovat váhu 25 kg.
(7) Každý kus batožiny musí byt oznacený menom a adresou cestujúceho.
(8) Z prepravy sú vylúcené veci, ktorých preprava do zahranicia podlieha osobitným
predpisom.

Cl. XVIII
Osobitné ustanovenia pre osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu

(1)Pre osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia tohto prepravného
poriadkuprimerane, pokial v nom nie je stanovené inak.
(2)Dopravca je povinný každý autobus na osobitnej pravidelne autobusovej linke oznacit
tabulou snápisom "ZMLUVNÁ DOPRAVA" s uvedením mena (názvu) objednávatela
dopravy.
(3)V osobitnej pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb
nadobudnutím právoplatnosti zmluvy medzi dopravcom a objednávatelom prepravy.
Dopravca môže zahájit tento druh dopravy po schválení dopravnej licencie príslušným
úradom.
(4)Od zmluvy o preprave osôb v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave je možné
odstúpit za podmienok stanovených v písomne uzavretej zmluve, resp. za podmienok
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
(5) S cestujúcim sa prepravuje iba prírucná batožina.
(6) Ak u cestujúceho vznikne pocas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci
nie je schopný sám vyhladat lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z
vozidla.
(7)Cestujúci sa musia sami starat, aby na nástupnej zastávke vcas nastúpili do vozidla, a
na cielovej zastávke vcas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožnuje, cestujúci
nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli.
(8)Cestujúci môže nastúpit do vozidla a z neho vystúpit len na zastávke, stanovenej v
dopravnej licencii a ak vozidlo nie je v pohybe.
(9) Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn
vodica z vozidla vystúpit.
(10)Cestujúcim nie je dovolené najmä :
a)nastupovat do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodic vyhlásil za obsadené,
b)zdržiavat sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodica, a v priestoroch, ktoré sú urcené
na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu
ostatných cestujúcich a vo vozidlách a v priestore , kde bránia vodicovi vo výhlade z
vozidla,
c)dávat alebo napodobnit znamenia používané dopravcom na prevádzku,
d)prihovárat sa pocas jazdy vodicovi,
e)fajcit vo vozidlách,
f)nechat stát alebo klacat deti na sedadlách, pokial by mohli znecistit sedadlá, alebo ak je
tento spôsob prepravy na tarchu cestujúcim,
g)odkladat veci a zvieratá na sedadlo,
h)pískat, spievat, hlucne sa správat alebo hrat na hudobnom nástroji, púštat
reprodukovanú hudbu a rec vo vozidle.
(11)Z dôvodu overenia oprávnenosti zúcastnit sa osobitnej pravidelnej autobusovej
prepravy, je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázat svoju totožnost a
doklad, že je zamestnancom objednávatela prepravy, alebo žiakom školy, pre ktorú je
preprava vykonávaná. V prípade prepravy cestujúceho na letisko, v rámci prepravy
vykonávanej pre leteckého dopravcu, sa cestujúci musí preukázat platnou letenkou na
den, v ktorý sa letecký spoj a autobusová preprava vykonáva.
(12)Cestujúci, ktorý sa nepreukáže uvedenými dokladmi, bude z prepravy vylúcený.
(13) Neuskutocnenie prepravy z viny dopravcu alebo z prícin nezavinených dopravcom je
riešené v zmluve o vykonávaní osobitnej prepravy.

Cl. XIX
Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú autobusovú dopravu

(1)Pre nepravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia tohto prepravného poriadku.
(2)Dopravca je povinný každý autobus v nepravidelnej doprave oznacit vpredu a na
pravom boku nápisom „Z Á J A Z D“.
(3) V nepravidelnej autobusovej doprave nemá dopravca prevádzkovú ani tarifnú
povinnost. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných
potrieb iba urcitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s
dohodnutými zastávkami (dalej len zastávkami), vrátane bezpecnostných prestávok a v
dohodnutom case. Ide najmä o príležitostnú alebo opakovanú prepravu, najmä
zájazdovú, kyvadlovú, okružnú a vyhliadkovú prepravu. Dopravca vykoná prepravu podla
vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Za zmluvu sa považuje
aj dopravcom potvrdená objednávka s dohodnutým cestovným. V zmluve, resp.
objednávke musí byt objednávatelom urcený vedúcizájazdu a jeho zástupca (zodpovedné
osoby).
(4)Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúcené preprava autobusových zásielok a
preprava stojacich cestujúcich.
(5)Za batožinu prepravovanú oddelene od cestujúceho v batožinovom priestore autobusu
sa v nepravidelnej autobusovej doprave neúctuje dovozné za batožinu.
(6)Ak u cestujúceho vznikne pocas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci
nie je schopný sám vyhladat lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z
vozidla.
(7)Cestujúci, resp. vedúci zájazdu sa musia sami starat, aby na nástupnej zastávke vcas
nastúpili do vozidla, a na cielovej zastávke vcas vystúpili. Pocas dohodnutých prestávok,
vrátane bezpecnostných prestávok sa riadia pokynmi vedúceho zájazdu.
(8)Cestujúci môže nastúpit do vozidla a z neho vystúpit len na zastávke, stanovenej v
zmluve o vykonaní nepravidelnej autobusovej dopravy.
(9)Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn
vodica z vozidla vystúpit.
(10)Cestujúcim nie je dovolené najmä
a)zdržiavat sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodica, a v priestoroch, ktoré sú urcené
na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu
ostatných cestujúcich a vo vozidlách a v priestore, kde bránia vodicovi vo výhlade z
vozidla,
b)dávat alebo napodobnit znamenia používané dopravcom na prevádzku,
c)prihovárat sa pocas jazdy vodicovi,
d)fajcit vo vozidlách,
e)nechat stát alebo klacat deti na sedadlách,
f)odkladat veci a zvieratá na sedadlo.
(11)Z dôvodu overenia oprávnenosti zúcastnit sa nepravidelnej autobusovej prepravy, je
cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby (vedúceho zájazdu, resp. jeho zástupcu) povinný
preukázat svoju totožnost a doklad, že je clenom zájazdu alebo dokladom objednávatela
prepravy, pre ktorého je preprava vykonávaná. Totožnost cestujúceho sa vykoná
porovnaním jeho údajov s údajmi, ktoré sú uvedené vzozname cestujúcich zájazdu.
Zoznam cestujúcich musí byt k dispozícii u vedúceho zájazdu. Táto podmienka neplatí
pri organizovaní jednorázových, krátkodobých - na malé vzdialenosti (do 100 km)
organizovaných prepráv (napr. Pohreby, svadby, obhliadky miest a pod.).
(12)Cestujúci, ktorý sa nepreukáže, že je clenom zájazdu, bude oprávnenou osobou z
prepravy vylúcený.
(13)Škodu vzniknutú objednávatelovi pri nepravidelnej autobusovej doprave tým, že sa
nevykonala v rozsahu stanovenom v zmluve, že nebola vykonaná vcas, resp. tým, že sa
neuskutocnila, je dopravca pri splnení podmienok uvedených v cl. 16 ods. 1 až 5
Prepravného poriadku, povinný nahradit, najviac však do výšky dohodnutého cestovného,
za predpokladu preukázaného zavinenia dopravcu.

Cl. XX
Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

(1)Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpit ak
je to úcastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
(2)Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb úcastníci zmluvy dohodnú so zretelom
na konkrétny prípad.
(3)Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti príslušnej
dopravnej licencie, koncesie, resp. povolenia.
(4)Odstúpením od zmluvy sa zmluva od zaciatku zrušuje, ak nie je úcastníkmi dohodnuté
inak.
(5) Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy
odstúpit v lehote 48 hodín pred dojednaným casom odchodu podla objednávky bez
úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu.
Na strane objednávatela je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane
dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnost dalšej prevádzky a
odmietnutie náhradného vozidla objednávatelom, neudelenie vstupných víz osádke
vozidla,neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.
(6) Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je
povinná uhradit druhej strane náklady, ktoré táto preukázatelne vynaložila na plnenie
zmluvy.
(7) Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v
dohodnutom case z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacích
cestujúcich mimo obec, uhradí objednávatel dopravcovi všetky náklady dopravcu v
súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na
miesto pristavenia a spät.

Záverecné ustanovenia

(1) Obsah tohto prepravného poriadku je voci cestujúcim odo dna jeho zverejnenia a
sprístupnenia súcastou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
(2) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnút úcinnost najskôr
dnom ich zverejnenia a sprístupnenia.
(3) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca
je povinný zabezpecit jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.